صفحه سنگ برش 180-6mm

صفحه سنگ برش آهن (مینی ) ۱۱۵.۱.۶mm

81/000 

توضیحات

اﯾﻦ گروه از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮای ﺑﺮش اﻧﻮاع آﻫﻦ وﻓﻮﻻدﻫﺎی غیرآلیاژی کاربرد داﺷﺘﻪ و دارای ﺑﺎزده ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻیی میباشد. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و کنترل ﮐﯿﻔﯿــــﺖ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه گیری از اﺑﺰارﻫﺎی دﻗﯿـــﻖ و ﭘﺸﺮﻓﺘﻪ و دارا ﺑﻮدن نیروهای ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺑﺎ تجربه ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی En۱۲۴۱۳ , ISO۵۲۵ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

توضیحات تکمیلی

تعداد در بسته :

120

برند :

سوهان سنگ سایا